Anbi

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Oosterbeek e.o. te Oosterbeek
Telefoonnummer (facultatief):
KvK75764555
RSIN/Fiscaal nummer:0026.22.609
Website adres:https://oosterbeek.remonstranten.nl/
E-mail:gverstee@xs4all.nl
Adres:Wilhelminastraat 10
Postcode:6862 HC
Plaats:Oosterbeek
Postadres:Wilhelminastraat 10
Postcode:6862 HC
Plaats:Oosterbeek

De Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken ambtshalve deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

 

  1. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

  1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De gemeente kent geen apart beleidsplan als zodanig. Beleid wordt door de kerkenraad voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

 

  1. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Hun werkgever is de Remonstrantse Broederschap, die een detacheringsovereenkomst heeft met de gemeente. Er zijn geen medewerkers in loondienst. Waar nodig worden werkzaamheden uitbesteed aan zelfstandige ondernemers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikanten, en ziet toe dat de predikanten zich op behoorlijke wijze van hun taak kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Voor het verslag van de activiteiten in het verleden jaar zie de bijlage verder naar onder.

 

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

RealisatieRealisatieBegroot
202220212023
EUREUREUR
Baten
Opbrengsten uit bezittingen10.38110.58410.000
Bijdragen gemeenteleden38.65544.96540.000
Subsidies en overige bijdragen van derden000
Collecten9.8004.6313.500
Diverse inkomsten9.76813.9934.500
Totaal baten (a)68.60474.17358.000
Lasten
Bestedingen pastoraat69.19565.86771.900
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk5.3984.6825.150
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk6.0006.5506.600
Lasten kerkelijke gebouwen7.28010.10111.650
Lasten overige eigendommen en inventarissen000
Salarissen000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente5.2165.1605.500
Collectes bestemd voor de diaconie5.7812.502368
Diverse lasten1.3221.2491.532
Totaal lasten (b)100.19296.111102.700
Resultaat (a-b)-31.588-21.938-44.700

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bijlage: Jaarverslag 2022 van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

 

Inleiding

Het onderhavige jaar heeft vooral in het teken gestaan van het herstel van het kerk zijn in al haar facetten. Kerkbezoek, onderlinge contacten, de invulling van het programma, dit alles heeft veel energie gevraagd van gemeenteleden.
De energie komt weer terug, dat is ook te zien aan het aantal nieuwe vrienden dat in het afgelopen jaar zich bij onze gemeente heeft aangesloten. Vrienden die ook tegelijkertijd actief betrokken zijn bij activiteiten binnen de gemeente.

Vieren

De beide eigen predikanten gaan regelmatig voor in de diensten, maar ook dit jaar zijn er diensten gehouden met een lekenpreek. Deze diensten zijn goed bezocht en voorzien in een behoefte. De taakgroep vieren beraadt zich op een liturgie die meer aansluit bij de behoefte van gemeente leden.

Programma

In het onderhavige jaar is de in 2021 gestarte Vrije Tafels van Oosterbeek verder ontwikkeld. De gemiddelde opkomst per bijeenkomst is ongeveer 50 personen. De opzet van een diner pensant met afwisselend de maaltijd en het met elkaar van gedachten wisselen over een aansprekend onderwerp, voorziet duidelijk in een behoefte.

Jongeren

Ondanks alle inzet; aandacht vanuit de gemeente en de predikanten, blijft het moeilijk om jongeren geïnteresseerd te krijgen en deel te laten nemen aan kerkelijke activiteiten.

Contactleden werk

Dit werk vindt al jaren op dezelfde wijze plaats. Contactleden hebben hun eigen adressenbestand. Door ouderdom van de contactleden is het niet meer mogelijk gebleken om het huidig beleid in stand te houden. Gezocht wordt naar nieuwe vormen waar in 2023 vormen inhoud aan zal worden gegeven.

Diaconie

Een actieve diaconie heeft zich ingezet om te behoren tot de “Groene kerk”. Een prachtig initiatief. Naast de gebruikelijk doeleinden werkt de diaconie in harmonie samen met de regionale kerken en de plaatselijk overheid.

Samenwerken

De samenwerking met de Remonstrantse gemeente Apeldoorn (RGA)  leidt in 2022 tot besluitvorming dat de RGA wordt opgenomen door de Remonstrantse gemeente Oosterbeek. In 2023 zal de samenwerking daadwerkelijk vorm en inhoud krijgen.

Oecumene

Onze kerk werkt in de Raad van Kerken van de gemeente Renkum samen met de andere kerken en dat leidt tot de realisatie van gezamenlijke projecten

Communicatie

Verschillende vormen worden ingezet: website, kerkblad. Facebook was even uit de lucht, maar wordt binnenkort weer operationeel.

Gebouw

Het gebouw is eigendom van de Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche   Godsdienstprediking te Oosterbeek. Het gebouw wordt gebruikt voor eigen activiteiten, maar wordt ook verhuurd. Het gebouw voldoet aan de wensen van de gemeente. We hopen dat de energieprijzen ons niet dwingen om afscheid te nemen van het gebouw.

Toekomst

De gemeente oriënteert zich op de toekomst met de sterk levende vraag wat haar bijdrage kan zijn aan het zoeken naar spiritualiteit van vrienden en leden binnen de eigen gemeente, maar vooral ook bij belangstellenden van buiten. Dit sluit aan bij de eerder gezamenlijk geformuleerde visie: “van binnen naar buiten en van buiten naar binnen” en kijkt om die reden ook met openheid naar samenwerking met andere kerken.

Oosterbeek april 2023
Gerda Versteegen, secretaris