Anbi

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Oosterbeek e.o. te Oosterbeek
Telefoonnummer (facultatief):
KvK 75764555
RSIN/Fiscaal nummer: 2622609
Website adres: https://oosterbeek.remonstranten.nl/
E-mail: gverstee@xs4all.nl
Adres: Wilhelminastraat 10
Postcode: 6862 HC
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Wilhelminastraat 10
Postcode: 6862 HC
Plaats: Oosterbeek

De Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken geen deel uit van de kerkenraad, maar zijn adviseur daarvan.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De gemeente kent geen apart beleidsplan als zodanig. Beleid wordt door de kerkenraad voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Hun werkgever is de Remonstrantse Broederschap, die een detacheringsovereenkomst heeft met de gemeente. Er zijn geen medewerkers in loondienst. Waar nodig worden werkzaamheden uitbesteed aan zelfstandige ondernemers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikanten, en ziet toe dat de predikanten zich op behoorlijke wijze van hun taak kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.
Voor het verslag van de activiteiten in het verleden jaar zie de bijlage verder naar onder.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Begroot Realisatie Begroot
2021 2020 2020
EUR EUR EUR
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 11.000 10.802 14.500
Bijdragen gemeenteleden 35.000 40.221 43.100
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Collecten 6.250 5.763 9.250
Diverse inkomsten 3.000 3.829 6.250
Totaal baten (a) 55.250 60.615 73.100

Lasten
Bestedingen pastoraat 60.000 57.020 60.000
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 5.275 4.924 8.950
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6.750 6.750 6.750
Lasten kerkelijke gebouwen 8.750 11.002 12.500
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 4.000 3.916 4.000
Collectes bestemd voor de diaconie 3.973 3.560 5.973
Diverse lasten 1.500 1.751 1.500
Totaal lasten (b) 90.248 88.923 99.673

Resultaat (a-b) -34.998 -28.308 -26.573

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bijlage: Jaarverslag 2020 van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Inleiding
Na het afscheid in 2020 van ds. P. Nissen is met een beroepingscommissie gezocht naar invulling van de vacature. Na een korte selectieronde is ds. J. Röselaers is door de Algemene Leden Vergadering per 1 juni 2020 van harte benoemd als predikant van onze gemeente. Vanwege het coronavirus heeft de intrededienst plaatsgehad op 13 september. Een bijzondere en feestelijke dienst, vanwege coronamaatregelen in het gebouw waar de remonstranten begin 1900 als kerk in Oosterbeek zijn begonnen, de Concertzaal.

De gemeente heeft vanwege corona de gedachtewisseling over de toekomst van de eigen gemeente niet kunnen voortzetten. Wel is de organisatiestructuur aangepast en ingevoerd. Met de instelling van taakgroepen, waarover vorig jaar al is gerapporteerd, is een structuur gevonden die de inhoud van het kerkzijn versterkt en wordt tegelijker tijd meer efficiëntie en effectiviteit bereikt.
Zoals bij alle kerken legt het coronavirus veel beperkingen op waardoor het risico bestaat dat bestaande sociale verbanden onder druk komen te staan. Desondanks hebben de gemeenteleden zorg voor elkaar en wordt er gezocht naar verbinding.
Kerkdiensten/liturgie
Naast de diensten met eigen predikanten en gastpredikanten heeft ook een diensten plaatsgehad met lekenpreek; een preek verzorgt door dhr. C. van Lede.
Pastoraat/contactledenwerk
Aangezien de gemeente zich laat onderscheiden in een deel “jongeren” en een groot deel ouderen in de leeftijdscategorie 80 – 90 jaar, is er behoefte aan een herijking van de visie op het pastoraat. In dit jaar is het gesprek hierover gestart, maar dit zal worden voortgezet in 2021.
Samenwerking
Ook dit jaar is er sprake van betrokkenheid bij en deelname aan gezamenlijke activiteiten en kerkdiensten met de andere kerken binnen de gemeente Renkum; de oudejaarsdienst is daarvan een voorbeeld.
Publiciteit
Communicatie en Pr zijn ondergebracht in een aparte taakgroep. Deze taakgroep is zeer actief op de eigen site, met podcasts, facebook en anderszins. Vooral in deze tijd zijn zij een belangrijk hulpmiddel in het meedragen van de verantwoordelijkheid de binding tussen de leden en vrienden te steunen. En het werkt.
Beleid
Zodra corona het mogelijk maakt zal de gedachtewisseling worden voortgezet inzake de visie op kerkzijn in deze tijd. Met Teams en Zoom is dat nu niet mogelijk.
Tenslotte
Het is goed en bemoedigend te zien dat ondanks de coronabeperkingen er sprake is van een levendige gemeente die haar uiterste best doet om de onderlinge verbondenheid in stand te houden. Niettemin, wat zouden we elkaar weer graag ontmoeten. Met het vertrouwen dat dit een keer zal plaatsvinden, gaan wij moedig verder.
De kerkenraad
De samenstelling van de kerkenraad was op 1 januari 2020 als volgt:
Voorzitter K.L. Stoter
Secretaris G.M.M. Versteegen
Penningmeester R.A.C.T. de Groot

De samenstelling van de kerkenraad was op 31 december 2020 als volgt:
Voorzitter K.L. Stoter
Secretaris G.M.M. Versteegen
Penningmeester R.A.C.T. de Groot

De kerkenraad vergaderde met regelmaat, behoudens de vakantieperiode.

Oosterbeek mei 2021
Gerda Versteegen, secretaris