Anbi

  1. Algemene gegevens

Naam ANBI:                                                   Remonstrantse Gemeente Oosterbeek e.o. te Oosterbeek
Telefoonnummer (facultatief):
KvK                                                                    75764555
RSIN/Fiscaal nummer:                                8046.38.998
Website adres:                                              https://oosterbeek.remonstranten.nl/
E-mail:                                                              gverstee@xs4all.nl
Adres:                                                               Wilhelminastraat 10
Postcode:                                                        6862 HC
Plaats:                                                              Oosterbeek
Postadres:                                                      Wilhelminastraat 10
Postcode:                                                        6862 HC
Plaats:                                                              Oosterbeek

De Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken geen deel uit van de kerkenraad, maar zijn adviseur daarvan.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

  1. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

  1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsvisie-20-30-eindversie.pdf

De gemeente kent geen apart beleidsplan als zodanig. Beleid wordt door de kerkenraad voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

  1. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Hun werkgever is de Remonstrantse Broederschap, die een detacheringsovereenkomst heeft met de gemeente. Er zijn geen medewerkers in loondienst. Waar nodig worden werkzaamheden uitbesteed aan zelfstandige ondernemers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikanten, en ziet toe dat de predikanten zich op behoorlijke wijze van hun taak kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Voor het verslag van de activiteiten in het verleden jaar zie de bijlage verder naar onder.

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

                                                                                                            Realisatie   Realisatie    Begroot

                                                                                                             2021              2020               2022

                                                                                                             EUR               EUR                EUR

Baten

Opbrengsten uit bezittingen                                                                 10.854        10.802            12.500

Bijdragen gemeenteleden                                                                     44.965        40.221            35.000

Subsidies en overige bijdragen van derden                                              0                    0                       0

Collecten                                                                                                      4.631           5.763               4.000

Diverse inkomsten                                                                                  13.993           3.829               5.800

Totaal baten (a)                                                                                         74.173        60.615            57.300

 

Lasten

Bestedingen pastoraat                                                                         65.867        57.020            67.500

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk                                  4.682           4.924               5.450

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                                6.550           6.750               6.900

Lasten kerkelijke gebouwen                                                               10.101        11.002               8.450

Lasten overige eigendommen en inventarissen                                   0                    0                       0

Salarissen                                                                                                      0                    0                       0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                   5.160           3.916               5.500

Collectes bestemd voor de diaconie                                                   2.502           3.560                  368

Diverse lasten                                                                                         1.249           1.751               1.532

Totaal lasten (b)                                                                                   96.111        88.923            95.700

Resultaat (a-b)                                                                        -21.938       -28.308           -38.400

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Bijlage: Jaarverslag 2021 van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Inleiding

Evenals bij andere kerken hebben ook wij te maken met de beperkingen vanwege de Corona pandemie. De verbondenheid komt onder grote spanning te staan, om de samenhang en de aandacht  voor elkaar niet te verliezen, vragen de onderlinge contacten veel aandacht.

Vieren
Naast de diensten met eigen predikanten en gastpredikanten heeft er ook een dienst plaatsgehad met een lekenpreek; een preek verzorgt door Marianne Thieme (ex partijleider Partij voor de Dieren).

Programma van activiteiten

Ook de activiteiten hadden onder de maatregelen te lijden. Wel konden de lezing met Carel ter Linden en de twee lunchbijeenkomsten doorgaan. Bij deze lunchbijeenkomsten waren Joost IJsselmuiden en Het GastEnHuis de sprekers.

Zorg voor elkaar

Zoals al aangegeven in de inleiding vraagt het veel energie om de onderlinge verbondenheid vast te houden; er dreigt veel eenzaamheid. Extra aandacht met de kerstdagen, maar ook veel telefonische contacten moeten bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid.

Diaconie

Naast de gebruikelijke doelen, wordt in de Gemeente Renkum momenteel gezocht naar een evenwichtige verdeling van de door de overheid toegezegde energie bijdrage. Onze diaconie is daar actief bij betrokken.

Samenwerken regionaal

De Remonstrantse gemeente Apeldoorn heeft verzocht tot meer samenwerking resulterend in een fusie. De gesprekken hierover zijn in volle gang. Het is de bedoeling om op de AV van Bestuur in 2022 de fusie ter besluitvorming te kunnen laten agenderen.

Communicatie

Een groot deel van het jaar hebben wij te maken gehad met de Coronamaatregelen. Alle zondagse diensten zijn via kerkdienstgemist.nl thuis mee te vieren.

De kerkdiensten zijn ook via beeld te volgen. Het gevolg hiervan is dat zij die de dienst thuis volgen zich beter betrokken voelen bij de dienst. De website https://oosterbeek.remonstranten.nl  werd zo goed mogelijk actueel gehouden en de gemeenteleden worden via de maandelijkse van Stilte & Strijd en de diverse nieuwsbrieven van informatie voorzien.

De Vrije tafels van Oosterbeek

De oprichting van de stichting De Vrije tafels van Oosterbeek heeft tot doel om vanuit het Remonstrants, vrijzinnig gedachtegoed het gesprek te faciliteren over de grote thema’s van deze tijd. Het centrale thema is: Wat zegt ons geweten in deze complexe tijd. In het jaar 2021 hebben verschillende sprekers daar een bijdrage aan geleverd, zijnde: mr. P. Scholten, oud burgemeester van Arnhem, Kathleen Ferrier, oud CDA fractie lid van de Tweede kamer en Prof. Dr. P. Scheffer. De agenda van de avond bestaat uit een lezing, gevolgd door een bijdrage van een co-referent met daarna het gesprek aan tafel. Dit alles onder het genot van een warme maaltijd. Alle drie de bijeenkomsten dit jaar zijn goed bezocht, gemiddeld 50 – 55 bezoekers.

Voor 2022 zijn een aantal zeer interessante sprekers uitgenodigd.

Toekomst

Naast de inspanningen van de stichting De Vrije tafels van Oosterbeek zet de taakgroep Leren zich in om wederom weer mooie en interessante activiteiten aan te bieden, maar tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat concretisering daarvan sterk afhankelijk is van de mogelijk beperkende maatregelen. Het komend jaar willen wij ook benutten om de fusie en de integratie van de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn met de gemeente in Oosterbeek tot stand te brengen. Ondanks alle zorgen is er hoop en vertrouwen dat we als kerk weer ‘normaal’  kunnen blijven functioneren. Dat onderlinge vertrouwen houdt ons op de been en zal ons door 2022 leiden.

De kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad was op 1 januari 2021 als volgt:

Voorzitter                    K.L. Stoter

Secretaris                     G.M.M. Versteegen

Penningmeester       R.A.C.T. de Groot

De samenstelling van de kerkenraad was op 31 december 2021 als volgt:

Voorzitter                    K.L. Stoter

Secretaris                     G.M.M. Versteegen

Penningmeester       R.A.C.T. de Groot

Diaconie                        L.B. Broersma

 

Oosterbeek april 2022
Gerda Versteegen, secretaris