Anbi

  1. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Oosterbeek e.o.
Telefoonnummer (facultatief): 
KvK75764555
RSIN/Fiscaal nummer: 2622609
Website adres: https://oosterbeek.remonstranten.nl/
E-mail: gverstee@xs4all.nl
Adres: Wilhelminastraat 10
Postcode: 6862 HC
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Wilhelminastraat 10
Postcode: 6862 HC
Plaats: Oosterbeek

 

De Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. 

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Oosterbeek e.o.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken geen deel uit van de kerkenraad, maar zijn adviseur daarvan.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden. 

  1. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. 

  1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De gemeente kent geen apart beleidsplan als zodanig. Beleid wordt door de kerkenraad voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

  1. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Hun werkgever is de Remonstrantse Broederschap, die een detacheringsovereenkomst heeft met de gemeente. Er zijn geen medewerkers in loondienst. Waar nodig worden werkzaamheden uitbesteed aan zelfstandige ondernemers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikanten, en ziet toe dat de predikanten zich op behoorlijke wijze van hun taak kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Voor het verslag van de activiteiten in het verleden jaar zie de bijlage verder naar onder.

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Begroot
2020
Realisatie
2019
Realisatie
2018
EUREUREUR
Baten
Opbrengst uit bezittingen145001427315575
Bijdragen leden en vrienden431004150037465
Collecten9250103249347
Subsidie003310
Diverse inkomsten625089247296
Totaal baten (a)731007502172993
Lasten
Bestedingen pastoraat600005977360737
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk89501163811030
Nieuwe activiteiten3425
Lasten huisvesting en nutsvoorzieningen12500114069566
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rentes400041134074
Diverse lasten15001939466
Afdrachten diaconie597365625923
Afdracht Landelijke organisatie675061656615
Totaal lasten (b)99673101596101836
Resultaat (a-b)-26573-26575-28843

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bijlage: Jaarverslag 2019 van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Jaarverslag 2019 Remonstrantse gemeente Oosterbeek  e.o.
Inleiding
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er een gevoel van dankbaarheid.

Om iedereen bij onze gemeente en toekomst te betrekken zijn we in een paar ledenvergaderingen bijeen geweest.  De algemene mening is dat het goed gaat met onze gemeente. Wel moesten we afscheid nemen van Peter Nissen omdat hij in Nijmegen een nieuw project zal gaan opstarten maar de leden van de beroepingscommissie zijn enthousiast en accuraat aan de slag gegaan en zij hebben hun werk tot een mooi resultaat weten te brengen.
Aan de vraag ‘hoe zetten we onze vensters open en laten we aan de mens buiten de gemeente zien wie wij zijn’ werken we voortvarend door middel van het aanbieden en aankondigen van de vele activiteiten die we organiseren.

Leden en vrienden.
Eind 2019  bedroeg het ledental 64 leden en 73 vrienden dus een totale gemeente van 137 personen. We hebben 11 nieuwe vrienden mogen begroeten, 5 personen zijn overleden, 4 personen hebben bedankt en 2 personen zijn verhuisd naar elders.

Kerkdiensten
In  27 kerkdiensten gingen onze eigen predikanten voor en de overige diensten werden verzorgd door gastpredikanten; het gemiddeld aantal bezoekers blijft rond de 45. De diensten met lekenpreken door de schrijfsters Désanne van Brederode en  Rosita Steenbeek werden erg goed bezocht. Ook dit jaar werd in samenwerking met de lokale Raad van Kerken 3 keer een oecumenische dienst gehouden. De maandelijkse meditatieve bijeenkomsten worden voornamelijk door een vaste groep bezocht.  De vertelling van het kerstverhaal voor jong en oud door verhalenverteller Hans Platenkamp (vriend) en singer-songwriter Sophie Platenkamp was ook dit jaar weer een groot succes. 

Activiteiten
In het eerste halfjaar zijn we in drie lezingen ‘met passie op weg naar Pasen’ gegaan; we lazen en vergeleken de vier lijdensverhalen uit het Nieuwe Testament. Ook hadden we weer een serie geslaagde  lunchbijeenkomsten met interessante sprekers over diverse onderwerpen zoals Coornhert, religies in Syrië en het nieuw uitgebrachte boek Vrachtbrief van de Oosterbeekse schrijfster Miriam Guensberg. Op onze startzondag  was Betsy Nobel de gastspreker en haar onderwerp was “hoe kan je als kerk zichtbaar zijn in een dorp”. Ook in het najaar waren er lezingen (Zwingli en wij door Peter Nissen en vertelde Eric Holterheus over Oikocredit) waren er mooie lunchbijeenkomsten over Groene theologie en ging onze burgemeester Agnes Schaap in op de rol van kerken en levensbeschouwing in de lokale samenleving. Naast de bestaande gesprekskringen keken we ook dit jaar weer naar mooie films in het Filmhuis in Oosterbeek.

Voor de PR en communicatie maken we (beheer door Raymond Pichon) gebruik van onze website, van Facebook en ook van Twitter.  https://oosterbeek.remonstranten.nl

Martine Hemstede richt zich volledig op de publicaties in de kranten en tijdschriften

De kerkenraad
De samenstelling van de kerkenraad was op 1 januari 2019 als volgt:

Voorzitter                F.W. Croon (ad interim)

Secretaris                G.M.M. Versteegen

Penningmeester    R.A.C.T. de Groot

 

De samenstelling van de kerkenraad was op 31 december 2018 als volgt:

Voorzitter                K.L. Stoter

Secretaris                G.M.M. Versteegen

Penningmeester     R.A.C.T. de Groot

De kerkenraad vergaderde met regelmaat,  behoudens de vakantieperioden.

De organisten Lodewijk van der Loo, Govert de Kleer, Dick van der Meer en Elly van Liempt hebben weer bij toerbeurt de diensten begeleid. 

Er zijn zoveel vrijwilligers die één of meerder taken vervullen in diverse commissie. Ik noem de:

Contactledencommissie

Diaconale commissie

Commissie van Ontvangst 

Bloemencommissie 

Filmkring

Lunchkring

Ondersteuning bij lezingen

Liturgiecommissie

Koffiedienst 

Autodienst  

College van Collectanten 

Redactie en verspreiding van Stilte en Strijd

Tuincommissie
Opmaak en verspreiding van de Van Stilte en Strijd

Mariëtte de Groot is verantwoordelijk voor het maken van alle roosters en ook verzorgt zij de uitnodigingen en contacten met de gastpredikanten en organisten. Raymond Pichon zorgt voor de website en de Nieuwsbrieven met mails en Edo Meerts heeft de externe verhuur onder zijn beheer.

Allemaal heel veel dank hiervoor..

Oosterbeek maart 2020
Gerda Versteegen, secretaris